Wizja szkoły

I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju jest placówką przyjazną i bezpieczną. Pielęgnuje chlubne tradycje i promuje uniwersalne wartości: nauki, bezinteresownej pomocy, zdrowego stylu życia, empatii, komunikacji interpersonalnej, otwartości na wielokulturowość, pragmatyzmu w życiu codziennym, sprawiedliwości, prawdy, życzliwości, obiektywizmu, patriotyzmu.

Kształtuje ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Kreuje aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela oraz Europejczyka. Uczy krytycznego i samodzielnego myślenia. Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości wychowanków, rozwija uzdolnienia i zainteresowania młodzieży, co zapewnienia wszechstronny rozwój każdego ucznia. Jest instytucją otwartą na potrzeby środowiska lokalnego, nowocześnie administrowaną, z ofertą edukacyjną dostosowaną do potrzeb uczniów.

Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie. Priorytetem więc pozostaje dbanie o wysoką efektywność i jakość kształcenia oraz wychowania.

W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą. To sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach jednolitym systemem wartości.

Misja szkoły

Misją i motywem przewodnim koncepcji pracy szkoły jest kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie w nawiązaniu do zaleceń Parlamentu Europejskiego z 2006 roku. Są to:

  • Porozumiewanie się w języku ojczystym;
  • Porozumiewanie się w językach obcych;
  • Kompetencje matematyczne;
  • Kompetencje informatyczne;
  • Umiejętność uczenia się;
  • Kompetencje społeczne i obywatelskie;
  • Inicjatywa i przedsiębiorczość;
  • Świadomości i ekspresja kulturalna.