Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów
do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski
na rok szkolny 2018/2019

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Tadeusza Kościuszki
w Busku-Zdroju
al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax (041) 378 3653
e-mail: lobusko@poczta.onet.pl
http://www.lobusko.pl

W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski
odbywa się poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

 1. www.swietokrzyskie.edu.com.pl
 2. http://powiat.busko.pl
 3. http://lobusko.pl

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski objętych rekrutacją elektroniczną:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 14 maja do 20 czerwca 2018r.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 22 do 26 czerwca 2018r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 9 lipca 2018r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 10 lipca 2018r.
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 13 lipca 2018r.
 6. Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły przez kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 18 lipca 2018r.

Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły w teczce papierowej wiązanej następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub notarialnie poświadczona kopia,
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 • kartę informacyjną – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej (z pieczęcią gimnazjum),
 • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • karta zdrowia i karta szczepień,
 • opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy kandydatów posiadających opinię poradni np. informacja o dysleksji),
 • podanie o  przyjęcie do internatu (dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły) – jeśli kandydat jest zainteresowany zamieszkaniem w internacie szkoły.

Niepotwierdzenie przez kandydata woli nauki w danej szkole poprzez złożenie wyżej wymienionych dokumentów oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do tej szkoły oraz brak możliwości przypisania kandydata do jakiejkolwiek innej szkoły.

 

ZASADY KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW

Do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 85 punktów (suma punktów za oceny na świadectwie z wybranych zajęć oraz za wyniki egzaminu gimnazjalnego).

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z: 

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych,
 5. języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2. 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 punktów.

 

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2018/2019

Kryteria – egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego  (max)  100%  x 0,2 = 20 pkt 
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie  (max)  100%  x 0,2 = 20 pkt 
wynik z matematyki  (max)  100%  x 0,2 = 20 pkt 
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii  (max)  100%  x 0,2 = 20 pkt 
wynik z języka obcego na poziomie podstawowym  (max)  100%  x 0,2 = 20 pkt 
max    (max) 100 pkt
Kryteria – świadectwo   punkty w postępowaniu rekrutacyjnym  
ocena z języka polskiego  (max)  18 pkt 
ocena z matematyki (max)  18 pkt 
ocena z trzeciego przedmiotu*  (max)  18 pkt 
ocena z czwartego przedmiotu* (max)  18 pkt 
aktywność na rzecz innych ludzi  3 pkt 
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  7 pkt 
szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach (max)  18 pkt 
max   (max) 100 pkt  
Razem  (max) 200 pkt

*) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej (wskazanych w ofercie szkoły ponadgimnazjalnej w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/19)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, popartych zaświadczeniem lekarskim lub opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, uczeń może być przyjęty do szkoły poza ogólnymi zasadami rekrutacji ujętymi w Regulaminie rekrutacji.

 Przedmioty brane pod uwagę przy wyliczaniu punktów do planowanych klas.

Klasa 1a, e,       Klasa 1b      Klasa 1d     Klasa 1c, h      Klasa 1g
język polski język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka matematyka
język obcy język obcy język obcy język obcy język obcy
historia       fizyka     informatyka        biologia geografia

SZKOŁA ZAPEWNIA KONTYNUACJĘ JĘZYKA OBCEGO Z GIMNAZJUM.

Uczeń wskazuje dwa języki obce dodatkowe (z niżej podanego wykazu), a szkoła zapewnia naukę jednego z nich.

Planowane profile  i języki obce  dla klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.

Język obcy zaawansowany kontynuacja z gimnazjum. Drugi język obcy – do wyboru.

 

L.p. Klasa – planowany profil Język obcy zaawansowany kontynuacja z gimnazjum Drugi język obcy
  1.              1A (humanistyczny) j.angielski j.niemiecki j.francuski j.niemiecki
    2.    1B (matematyczno-fizyczny) j.angielski j.niemiecki j.niemiecki j.rosyjski j.angielski
   3.             1C (biologiczno-chemiczny) j.niemiecki j.angielski j.niemiecki j.francuski
   4.             1H (biologiczno-chemiczny) j.niemiecki j.angielski j.angielski j.francuski
   5.             1D (matematyczno-informatyczny) j.niemiecki j.angielski j.angielski j.niemiecki
    6.            1E (lingwistyczno-humanistyczny) j.angielski j.niemiecki j.francuski
   7.              1G (matematyczno-geograficzny) j.niemiecki j.angielski j.angielski j.niemiecki j.włoski

 

Koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka angielskiego
 • języka łacińskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • biologiczne

Koła zainteresowań:

 • taneczne
 • teatralne
 • wolontariat

Zajęcia sportowe:

 • piłka siatkowa
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • lekkoatletyka
 • tenis stołowy

 SZKOŁA POSIADA INTERNAT!

Dyrektor
Tomasz Galant