Opracował Janusz Ciba

Znani absolwenci buskiego I LO:

+ Andrzej Kaleta. Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej, doktor nauk humanistycznych, Biskup tytularny Maxita (Massita?). Ks. Andrzej Kaleta urodził się dnia 14.02.1957 r. w Busku Zdroju. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1976).  W latach 1976-1979 uczył się w Policealnym Studium Zawodowym, uzyskując tytuł technika mechanika, po czym rozpoczął studia w Politechnice Świętokrzyskiej, z których zrezygnował, by w 1979 r. wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. W 1985r. otrzymał święcenia kapłańskie i przez 5 kolejnych lat posługiwał jako wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny w Chmielniku (1985-1990) oraz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Kielcach (1990-1991). W roku 1991 Biskup Kielecki Stanisław Szymecki mianował go prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Funkcje tę pełnił do 1994 r. Od roku 1994 do 2006 był odpowiedzialny za Bibliotekę WSD w Kielcach, a od 2006 do 2014 roku był ojcem duchownym alumnów kieleckiego Seminarium. W 1992 r., w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie złożył egzamin magisterski a w 1999r. obronił doktorat na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. . W latach 2001-2015 był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2014-2016 był proboszczem parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Kościelcu. W 2016 roku, Biskup Kielecki mianował go diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów i wikariuszem biskupim do spraw stałej formacji prezbiterów. Obecnie prowadzi wykłady z misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Dnia 8 listopada 2017 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu Księdza Andrzeja Kalety Biskupem Pomocniczym Diecezji Kieleckiej i o przydzieleniu mu stolicy tytularnej Maxita.

 

 

Prof. dr hab. Janusz Ostrowski. Z-ca Dyrektora ds. naukowych w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych. Urodzony w Przybenicach koło Kazimierzy Wielkiej w rodzinie nauczycielskiej. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1955) . Rolnicze studia  wyższe ukończył za granicą w 1960r.  z wyróżnieniem. W latach 1960 – 1969 pracował w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) jako kartograf-gleboznawca. W tym czasie obronił pracę doktorską dotyczącą ewolucji gleb w procesie ich rolniczego użytkowania. Od 1970 do 1985 roku był zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty d/s gleboznawstwa melioracyjnego. Opracował podnoszącą efektywność melioracji metodę oceny potrzeb drenowania gleb ornych, którą stosowano powszechnie w całym kraju. Równocześnie opracował i wdrożył pierwszy w Polsce komputerowy system przetwarzania danych glebowo-melioracyjnych. W latach 1977 – 1982 jako konsultant POLSERVICE koordynował w Libii i Iraku badania glebowo-rolnicze w dwóch zagranicznych kontraktach. W 1987r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych. Od 1985 roku do zakończenia pracy w 2017 roku pracował w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych przeważnie na stanowisku dyrektora d/s naukowych a za całokształt pracy badawczej (w tym wypromowaniu dwóch doktorów) na wniosek Rady Naukowej tego Instytutu z rąk Prezydenta RP w roku 2003 uzyskał stopień naukowy profesora nauk rolniczych. Jest autorem oraz współautorem około 200 publikacji naukowych oraz kilkunastu opracowań monograficznych w tym jednym z pierwszych w Polsce dotyczących biogospodarki i możliwości jej rozwoju w polskim rolnictwie. Jest laureatem trzech nagród zespołowych: Ministerstwa Rolnictwa, Prezesa CUGiK, oraz Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. Za wkład w rozwój nauki i wdrażanie jej wyników uzyskał odznaczenia resortowe i organizacyjne a także jest nagrodzony srebrnym krzyżem zasługi i krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Prof. dr hab. inż. Czesław Nowak. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Absolwent LO im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1971 r.). Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie od 1978 r. W 2004 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych nadany przez Prezydenta RP. W latach 2002-2005 był prorektorem UR ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UR w Krakowie. Jako ekspert ds. rolniczej informacji rynkowej oraz rozwoju obszarów wiejskich uczestniczył w programach USDA i USAID (Departament Stanu ds. Rolnictwa USA) realizowanych w Rumunii (1997, 2002), Estonii (2000), Kosowie (2001), Armenii (2002, 2004, 2009), Serbii (2005), Czarnogórze (2003), Macedonii (2007, 2008). Uczestniczył w realizacji projektów realizowanych we współpracy z Uniwersytetem w Cork (Irlandia; 1991-2002), Scottish Agricultural College Aberdeen (SRUC, W.Brytania, 1991-1997), Purdue University (Indiana, USA; 1992-2017) oraz Ohio State University (Internship Program, Ohio USA, od 2002 r. nadal).  W 2008 r. odbył wizytę ekspercką w Republice Jemenu na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Nawadniania. W grudniu 2012 uczestniczył jako ekspert MSZ i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w programie realizowanym na Zachodnim Brzegu Jordanu. Od 2005 r. jest przewodniczącym Rady Społecznej Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jest także członkiem Rady Fundacji Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. W 2006 r. odznaczony „Złotym krzyżem zasługi”.

 

 

Dr hab. n. med. Wiesław Kryczka prof. nadzw. UJK. Urodził się w Busku-Zdroju.  Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-zdroju(matura 1962) . Dyplom lekarza medycyny uzyskał  na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku (1969). Kolejno uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i umiejętność – hepatolog. Doktorat w 1985 (Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie), habilitacja – 2010 (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Zawodowo związany z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W latach 1994-2016 kierownik Oddziału/Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych (1997-2016). W latach 2001-2010 adiunkt a od 2010r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Jest autorem/współautorem ponad 200 publikacji i doniesień naukowych (wielokrotnie nagradzanych przez Komitety Naukowe Zjazdów), przede wszystkim z zakresu hepatologii i epidemiologii. Członkostwa z wyboru we władzach (regionalnych i krajowych) towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne. Członek Polskiej Grupy Ekspertów HBV. Nagrody i wyróżnienia:

  • Odznaka „Za zasługi dla Kielecczyzny” (1980);
  • Złoty Krzyż Zasługi (2005);
  • Nagroda Rektora UJK (2011);
  • Nagroda zespołowa naukowa Ministra Zdrowia (2011);
  • Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (2015)

 

 

Prof UJ dr hab. Włodzimierz Opoka. Profesor UJ doktor habilitowany w zakresie nauk farmaceutycznych. Urodzony 02.01.1953 r. Wychował się w Busku-Zdroju. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1971r.). Na co dzień pracuje pełniąc obowiązki Kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Studiował na Wydziale Farmaceutycznym kierunek Analityki Klinicznej w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie [1973-1978]. W 1979 r. podjął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie. Posiada Specjalizację z analityki klinicznej. Jest Prezesem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Od 2015 r. jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie analityki farmaceutycznej oraz członkiem Zespołów Eksperckich powołanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Organizator i  współorganizator konferencji i kongresów naukowych w kraju i za granicą. Tłumacz książek o tematyce medycznej z języka esperanto. Pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Universala Medicina Esperanto-Asocio z siedzibą  w Japonii w latach 1987-2014. Recenzent publikacji w czasopismach krajowych  i zagranicznych. Autor i współautor podręczników akademickich oraz książek. Wielokrotnie nagradzany: Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP oraz nagrody indywidualne, zespołowe i dydaktyczne przyznane przez Rektora AM w Krakowie oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Uzyskał nagrodę Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za najlepszą rozprawę habilitacyjną w 2013 r. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i dwóch rozpraw doktorskich oraz współautor wielu prac badawczych. Jest współtwórcą zgłoszenia patentowego. Mieszka wraz z rodziną w Krakowie.

 

 

Elżbieta Lęcznarowicz. Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Kraków. Z-ca Prezydenta Stołecznego Miasta Krakowa ds. edukacji w latach 2006 – 2012. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju(matura 1964). Magister geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, absolwent czterech kierunków studiów podyplomowych. Pracowała zawodowo jako pedagog i urzędniczka kuratorium oświaty i wychowania. Pełniła funkcje dyrektora różnych placówek oświatowych, m.in. od 1994 do 2003 kierowała Zespołem Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie. Dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując miedzy innymi jako radna Miasta i Gminy Skawina, a także jako wojewódzki koordynator Europejskiego Programu Badania Dojrzałości Szkolnej. W latach 2003-2006 była małopolskim kuratorem oświaty. Od 2006 roku zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji i spraw społecznych.  Urzędowanie zakończyła w 2012, przechodząc na emeryturę. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Złotym Krzyżem Zasługi (1995) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000).

 

 

Joanna Opozda polska aktorka i modelka. Urodziła się w 1988 roku w Busku-Zdroju. Tu skończyła I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki(matura 2007). Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWST im. Ludwika Solskiego we Wrocławiu . Popularność przyniosła jej rola Jowity Kaczmarek w serialu Pierwsza miłość . Postać aktorki z czasem stała się jedną z głównych w serialu. Wystąpiła też w produkcjach kinowych i telewizyjnych takich jak: film 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, czy seriale M jak miłość, Barwy szczęściaPrawo Agaty. Wiosną 2016 aktorka brała udział w piątej emitowanej przez telewizję Polsat edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Jej partnerem tanecznym był Kamil Kuroczko. Poza aktorstwem Joanna Opozda zajmuje się również modelingiem, jej zdjęcia publikowane były między innymi we włoskim wydaniu magazynu „Vogue”. Aktorka mimo ,że od paru lat mieszka w Warszawie często przyjeżdża do Buska gdzie mieszka jej rodzina.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Urodzony 03.01.1952. w Tuczępach.  Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1969r.).Studia wyższe: Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1969-1975. Od 1975 roku zatrudniony w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie (od 2002 Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej), początkowo jako asystent, od 1983 adiunkt, od 1991 docent. Od 2001r. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM do dziś. Doktorat w roku 1979, habilitacja w 1991, profesor nauk medycznych od 2001. Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w latach 2008-2011. Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii w latach 2009-2016. Promotor w 17 doktoratach. Wykształcił 14 lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, 28 w reumatologii.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior wieloletni pracownik w Klinice Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Urodził się w marcu 1945 roku w Chmielniku. Absolwent I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1962r.) W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Po 6 latach studiów, jako absolwent krakowskiej AM (obecnie Collegium Medicum UJ) rozpoczął pracę w dopiero co otwartym Szpitalu Powiatowym w Busku. Następnie został  zatrudniony w Klinice Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Posiada ogromne doświadczenie zarówno w pracy klinicznej, jak i w dydaktyczno-naukowej. Doskonalił się w kraju i za granicą. Między innymi, był stażystą w Szpitalu Uniwersyteckim w Pittsburghu. Posiada Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Kariera naukowa: doktorat (1980), habilitacja (1992) i profesura (2003). Obecnie  działa w ograniczonym zakresie jako praktykujący gastroenterolog–hepatolog (m.in. w Busku). Świadczy usługi w dziedzinie diagnostyki i leczenia schorzeń gastroenterologicznych, w szczególności chorób wątroby. Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Praca naukowa, zawodowa i organizacyjna nie zdominowały  jego  życia osobistego. Z żoną Martą (jest fizykiem na Uniwersytecie Warszawskim) i córkami Moniką i Aleksandrą (obie są absolwentkami UW) tworzą szczęśliwą rodzinę.

 

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski Profesor na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Urodzony w Stopnicy 15.03.1949 r. Absolwent I LO im.T. Kościuszki w Busku Zdroju. Rocznik 1963 – 1967 klasa D – wychowawca  mgr Wieńczysława Szkadłubowicz. Po ukończeniu studiów w 1973r.  został asystentem na Wydziale budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. W latach 1974 – 1977 studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN; 1978r. – doktorat, 1998r. – habilitacja w IPPT PAN. W latach 2000 – 2007 pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Rok 2007 – nadanie tytułu naukowego profesora. Kierownik Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – wykłada mechanikę techniczną i wytrzymałość materiałów. Publikacje książkowe oraz w renomowanych czasopismach naukowych; 8 wypromowanych doktorów,  ponad 30 magistrantów i dyplomantów. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

 

 

Maciej Radosz Profesor inżynierii chemicznej i naftowej Uniwersytetu w Laramie w stanieWyoming(USA). Profesor zwyczajny, dziekan wydziału Inżynierii Chemicznej i Naftowej. „Distinguished Professor” (tylko niewielu profesorów zwyczajnych osiąga ten poziom w USA. Skończył  I LO w Busku-Zdroju  jako najlepszy absolwent  w 1967 roku. Jako pierwszy  w historii Liceum, dotarł  do krajowego finału Olimpiady Chemicznej. Studia ukończył na Wydziale Chemii Politechniki Krakowskiej. Wybrany kolejno jako najlepszy student Wydziału Chemii, potem jako najlepszy student Politechniki Krakowskiej. W 1971 został najlepszym studentem  Środowiska Krakowskiego. W 1972 nagroda: Stypendium w Japonii. W 1977r. obronił doktorat na wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej P.K. W latach 1978-1981 odbył studia podoktoranckie w Norwegii i USA. Wieloletni wykładowca na uniwersytetach w USA. Jest autorem około 250 recenzowanych artykułów, które zgromadziły ponad 13700 cytowań.

 

 

Prof. dr hab. inż. Marian Zaborski. Dyrektor Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej. Urodzony 06.10.1948r. w Strzałkowie.  Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1966r.). Studia ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej i w 1971 roku rozpoczął pracę w Instytucie Polimerów i Barwników. W 1981r. uzyskał stopień doktora a w 1995r. stopień dr hab. z technologii chemicznej. W 2004r. uzyskał tytuł profesora. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i nauki na wydziale chemicznym PŁ, zaś w latach 1999-2005 był dziekanem wydziału. Od 2001 roku jest dyrektorem Instytutu Technologii Polimerów i Barwników. Jest współautorem 23 patentów Wypromował 19 doktorów, w tym jedną absolwentkę I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju, dr inż. Annę Marzec. Posiada wyróżnienia: Medal Edukacji Narodowej, Zloty Krzyż Zasługi, Krzyz Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

 

 

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski. Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Urodzony w 1959 roku. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1977r.). Po pięciu latach pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, w trakcie której odbył specjalistyczne studia w zakresie teologii duchowości na KUL, w 1988r. został pracownikiem naukowym KUL. Doktorat uzyskał w 1990 r. Habilitował się w 2000r. W 2002r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym KUL, zaś 23 II 2016 r. z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał tytuł profesora nauk teologicznych. W latach 2000-2006 był dyrektorem Instytutu Teologii Duchowości KUL. W latach 2000-2008 był prezesem Sekcji Duchowości Teologów Polskich, którą przekształcił w Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, mające osobowość prawną kościelną i cywilną. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego oraz członkiem Rady Naukowej dwumiesięcznika “Życie Konsekrowane”, Kwartalnika Mariologicznego “Salvatoris Mater” oraz Rady Naukowej Journal of Religious Science “Soter” (Kowno, Litwa). Od 2013 jest członkiem-korespondentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (PAMI). Od 2008 roku współpracuje z Fakultetem Teologicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Vytautas Didziojo Universitetas) w Kownie na Litwie jako profesor wizytujący i członek Komisji Przewodów Doktorskich.   W 2001 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. Regularnie publikuje w „Miesięczniku Egzorcysta” (dział: ABC duchowości). Ponadto opublikował w sumie około 310 artykułów naukowych. Jest redaktorem ponad 30 prac zbiorowych. Wypromował 20 doktorów i 174 magistrów. Od 2003 roku nieprzerwanie w każdy czwartek w Radio Maryja i TV Trwam prowadzi cykl rozważań o duchowości „Duc in altum!”  Aktualnie jest kierownikiem Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości KUL; członkiem Zespołu Ekspertów i Zespołu Stałego Narodowego Centrum Nauki w Krakowie

 

 

Prof. dr hab. Klaudiusz Krzysztof Wójcik. Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodzony 06.06.1969r. w Busku-Zdroju.  Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1988r.). Polski matematyk, profesor nauk matematycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Matematykę ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1993, gdzie następnie rozpoczął pracę naukową. Stopień doktorski uzyskał w 1997. Habilitował się w 2005. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych został mu nadany w 2013. Poza Uniwersytetem Jagiellońskim wykłada także jako profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Wielokrotnie odbywał zagraniczne staże naukowe, m.in. na amerykańskim uniwersytecie w Auburn.

 

Mariusz Kolankowski Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Spółki Akcyjnej Mesko S.A. Skarżysko Kamienna. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1995r). Ukończył Uniwersytet Warszawski. Od początku swojej kariery zawodowej zasiadał na kierowniczych stanowiskach w firmach z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, bankowego i motoryzacyjnego. Prężnie działał w firmach: finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych. Zajmował się również zagadnieniami związanymi z rozwojem przemysłu obronnego. Jest rodowitym buszczaninem,  na stałe mieszka w Warszawie.

 

 

Prof. dr hab. Seweryn Kukuła. Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W roku 1955 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju, a następnie studiował w Krakowie i na SGGW w Warszawie. W 1959 roku rozpoczął pracę w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG w Puławach.W latach 1967-1968 odbył staż naukowy w Stanowej Stacji Doświadczalnej (OARDC) Wooster, Ohio, USA. W latach 1980-1981 pracował w tym samym centrum badawczym w Ohio, USA jako pracownik naukowy. W kolejnych latach pracował jako pracownik naukowy – specjalista i konsultant w Międzynarodowym Instytucie Rolnictwa Tropikalnego (IITA) w Nigeri i w Międzynarodowym Centrum Badań Rolniczych ( ICARDA) w Syrii. W latach 1988- 1990 był konsultantem ONZ, FAO w Północnej Afryce – Libia. W latach 1995-2010 był dyrektorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, a następnie przez 7 lat rektorem Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

 

 

Prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło (z domu Lis). Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1969). Będąc uczennicą przez wiele lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Uczniowskiej I LO, której Opiekunem był Pan Profesor Józef Czernikiewicz.

W roku 1974 została absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W  latach 1974-91 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego na Uniwerystecie ekonomicznym we Wrocławiu. W roku 1981 uzyskała stopień doktora nauk technicznych a w roku 1991 stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. Od roku 1991 jest zatrudniona w Politechnice Warszawskiej na unikatowym kierunku: „Papiernictwo i Poligrafia”. W 2015 roku otrzymała tytuł profesora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika i budowa maszyn.

Jest autorką wielu książek i skryptów, ponad 200 artykułów, w tym również i w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Czynnie uczestniczyła w blisko 200 konferencjach, również i międzynarodowych, gdzie prezentowała wyniki swoich badań, wygłaszając referaty i komunikaty. Wykreowała nowy kierunek badań: „Usprawnianie procesów i ochrona środowiska w procesach produkcyjnych„. Wypromowała 3 doktorów, 25 magistrów, ponad 50 inżynierów. Była też recenzentem monografii, prac habilitacyjnych, doktorskich, licznych wniosków badawczych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, Naukowego Centrum Nauki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nadal pracuje w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji w Instytucie Mechaniki i Poligrafii.

 

Prof. dr hab. inż. Lucjan Krala pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju(matura 1966).  Profesor Politechniki Łódzkiej (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności), dyrektor Instytutu Technologii i Analizy Żywności i kierownik Zakładu Technologii Chłodnictwa Żywności (2000-2015). Członek Senatu Politechniki Łódzkiej.  Prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności- Odział Łódzki i członek Zarządu Głównego (2006-2013). Członek Kolegium  Redakcyjnego miesięcznika n-t CHŁODNICTWO (od 25 lat), wieloletni członek Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie (do 2015). Wypromował około 270 mgr inż.  oraz inżynierów, 2 doktorów nauk technicznych,specjalistów głównie w zakresie chłodniczego utrwalania, przechowalnictwa, opakowalnictwa i transportu żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W tym obszarze wiedzy jest uznanym autorytetem naukowym. Jest współtwórcą 2 wynalazków (patentów) i kilkunastu wdrożeń w zakładach przemysłu spożywczego.

Za osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej został uhonorowany kilkoma odznaczeniami, tj. Medal Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, Medal Złoty za Długoletnią Służbę RP, Medal Komisji Edukacji Narodowej,  Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi RP.

 

Witold Gajewski Burmistrz Miasta i Gminy  Busko-Zdrój w latach 2004-2006, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju (matura 1966r). Studia ukończył w 1974r. na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Długoletni nauczyciel akademicki AWF w Krakowie. Następnie przez 25 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Busku-Zdroju. Radny Rady Miejskiej w Busku-Zdroju – sześciu kadencji. W 2004r. wybrany został na Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Jest założycielem i długoletnim prezesem lokalnego stowarzyszenia „Ziemia Buska”.

 

 

Belon

Wojciech Belon (matura 1971) poeta, pieśniarz, założyciel i lider „Wolnej Grupy Bukowina”

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Belon

 

 

 

 

 

GzylGrzegorz Gzyl (matura 1982) aktor filmowy i teatralny (m.in. „Na Wspólnej” prod. TVN)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Gzyl

 

 

 

 

 

 

 

Jamroz

Krystyna Jamroz (matura 1939) śpiewaczka operowa (sopran dramatyczny).

 http://www.jamroz.busko.pl/index.php/strona-glowna/krystyna-jamroz

 

 

 

 

 

 

JarubasAdam Jarubas (matura 1993) działacz PSL,  marszałek woj. świętokrzyskiego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Jarubas

 

 

 

 

 

 

Kulawik

Grażyna Kulawik (matura 1973) pseud. „Zajączek”, żeński głos Wolnej Grupy Bukowina”,

 http://krakow.gazeta.pl/krakow/51,44425,13890029.html?i=13

 

 

 

 

 

 

Kuza

Jacek Kuza (matura 1982) prawnik, Sędzia Sądu Administracyjnego, mistrz świata w wędkarstwie rzutowym (Word Games 2001, Akita, Japonia), członek kadry narodowej seniorów, aktualny rekordzista Polski w pięcioboju.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kuza

 

 

 

 

Koruba

Bożentyna Pałka-Koruba (matura 1972) Wojewoda Świętokrzyski od 29.11.2007r. do 8.12.2015r.

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCentyna_Pa%C5%82ka-Koruba

 

 

 

 

 

Adam Tański (matura 1963) polityk, ekonomista, minister w rządzie RP (dwukrotny Minister Rolnictwa).

 http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Adam-Tanski/

 

 

 

 

 

Kolarz

Jerzy Kolarz samorządowiec, starosta powiatu buskiego od 1998r (5 kadencja).

 http://kielce.gazeta.pl/kielce/56,47262,15976024,Jerzy_Kolarz__starosta_buski_,,7.html

 

 

 

Piotr Wąsowicz były Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

http://www.umig.busko.pl/cms/rada-miejska/rada-miejska/11994-rada-miejska.html