Przykład szkolnej, dobrej praktyki

„Bez uprzedzeń”- edukacja antydyskryminacyjna

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji Małgorzata Grabska, Agata Iwan, Urszula Polak
Zakres działania: Edukacja Edukacja interdyscyplinarna w szkole ponadgimnazjalnej:

a)polonistyczna  i w zakresie wiedzy o kulturze– kwestia dyskryminacji w tekstach kultury, wykorzystywanie języka jako narzędzia  tworzenia stereotypów i uprzedzeń; dyskryminacja a media,

b) prawna- analizowane formy dyskryminacji  (homofonia, ksenofobia, antyjudaizm i antysemityzm, romofobia, rasizm, islamofobia, seksizm, klasizm, ableizm, ateizm) oraz prawne uwarunkowania przeciwdziałania dyskryminacji

c) biologiczna- biologiczne uwarunkowania dyskryminacji (eugenika)

d) historyczne i kulturowe uwarunkowania dyskryminacji

Wychowanie i profilaktyka Kształtowanie właściwych postaw, dostrzeganie zagrożeń związanych z dyskryminacją, kształtowanie empatii
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia(zajęcia pozalekcyjne) Włączanie uczniów w działania organizacji pozarządowych i propagowanie idei wolontariatu
Organizacja i zarządzanie Prawidłowe zaplanowanie logistyczne przedsięwzięć
Temat działania: Edukacja antydyskryminacyjna .poprzez następujące formy: godziny wychowawcze, lekcje muzealne, wizyty studyjne w miejscach pamięci oraz wykorzystanie Edukacji filmowej
Cele działania:

– kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie

– kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji

– wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów

– kształtowanie  u uczniów postaw szacunku wobec ludzi odmiennych kultur i wyznania

– wzbudzanie wśród uczniów aktywności obywatelskiej i potrzeby szerszego angażowania się w przedsięwzięcia antydyskryminacyjne w ramach SGAI

Opis działania:-  godziny wychowawcze, l

– lekcje muzealne,

–  wizyty studyjne w miejscach pamięci

–  wykorzystanie edukacji filmowej (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)

– szkolny festiwal filmowy Watch Docs

– Żywa Biblioteka, spotkania z osobami ze środowisk i grup dyskryminowanych

– udział w projektach edukacyjnych AI

– organizacja szkoleń w ramach WDN dla kadry pedagogicznej

– pedagogizacja rodziców

Opis uzyskanych efektów:

– zmiana postaw uczniów pod wpływem uczenia się i rówieśniczego nauczania,

– większa otwartość, zaangażowanie w życie społeczne szkoły i środowiska lokalnego,

– popularyzacja w środowisku lokalnym kampanii społecznych prowadzonych przez takie organizacje pozarządowe: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Wnioski z realizacji:

Program jest w toku realizacji, po zakończeniu zostanie przeprowadzona ewaluacja.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Kampania Przeciw Homofobii

 

Czas/okres realizacji zadania:Rok szkolny 2014/2015