Lekcja  otwarta  Klasa II

I Liceum Ogólnokształcące im, T. Kościuszki

w Busku – Zdroju

Temat lekcji:  Historyczny rozwój prawa rzymskiego

prowadzący: Urszula Polak, Barbara Galant

Cele lekcji:

 1. zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i jego rolą w funkcjonowaniu państwa,

2.ukazanie historii oraz wpływu prawa rzymskiego na kształtowanie systemów prawnych nowoczesnej Europy,

 1. kształcenie umiejętności językowych w zakresie posługiwania się łacińska terminologią prawna,

Przebieg zajęć:

 1. czynności organizacyjne,
 2. prawo w okresie przedrzymskim – krótkie przypomnienie,
 3. wstęp do nauki prawa – zapoznanie (pogadanka):
  1. z podstawowymi pojęciami prawnymi,
 1. z rolą prawa w funkcjonowaniu państwa,
 1. łacińska etymologia podstawowych pojęć prawnych,
 2. powstanie i rozwój prawa rzymskiego – analogie historyczno – językowe,
 1. rozwiązywanie zadań i praca z tekstem źródłowym,
 2. podsumowanie – podkreślenie znaczenia prawa rzymskiego dla kształtowania się   idei ciągłości cesarstwa średniowiecznego.

 

                                                                                                                                          podpis prowadzącego zajęcia:

 zadania

edukacja prawna - teksty