Scenariusz lekcji międzyprzedmiotowej- historia, wiedza o kulturze

 Prowadzące: Barbara Galant, Urszula Polak

 Termin: 15.12.2014 r.

 Miejsce zajęć : I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju

Temat: Dorobek kulturowy średniowiecza

Cele:
* poznawcze: zapoznanie genezą zjawisk charakterystycznych  dla pełnego średniowiecza- zakony kontemplacyjne i żebracze, prezentacja dokonań soboru laterańskiego, reformy szkolnictwa, przedstawienie głównych nurtów filozoficznych, charakterystyka sztuki romańskiej i gotyckiej;
* kształcące: rozwijanie  umiejętności analizy porównawczej kultury wczesnego i pełnego średniowiecza-wskazywanie różnic i podobieństw, kształcenie umiejętności posługiwania się mapą, charakterystyka porównawcza stylów architektonicznych;
* wychowawcze: budzenie szacunku dla dokonań cywilizacyjnych ludzkości oraz wrażliwości na sztukę;
Treści:

 Zmiany sytuacji społeczno- gospodarczej w Europie w XI-XII w.

 1. 2. Przemiany w religijności:
  * początki zakonów kontemplacyjnych, surowa reguła oparta na ascezie ,cystersi,
  * ruch dobrowolnego ubóstwa i zakony żebracze- franciszkanie i dominikanie,

  3. Sobór laterański i skutki jego reform:
  * uznanie potrzeby powszechnej katechizacji wiernych,
  * upowszechnienie określonych typów pobożności w całej Europie,
  * powołanie sądów kościelnych- trybunałów inkwizycyjnych,

  4. Reforma szkolnictwa:
  * jednolity schemat- siedem nauk wyzwolonych,
  * szkolnictwo podstawowe: szkoły parafialne i przykatedralne,
  * szkolnictwo wyższe: uniwersytety, np. Oxford, Bolonia, Sorbona- str. 99

  5. Rozwój filozofii:
  * rola filozofii Arystotelesa, św. Augustyn,
  * scholastyka- udowodnienie dogmatów wiary i innych racji intelektualnych za pomocą logicznego rozumowania.
  * filozofia: Piotr Abelard, św. Tomasz z Akwinu,

  6. Sztuka romańska:
  * cechy charakterystyczne,
  * zabytki

  7. Architektura wczesnogotycka:
  * cech charakterystyczne,
  * zabytki

  8. Porównanie stylu romańskiego z gotykiem- foliogram./zał1/

  Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, teksty źródłowe, foliogramy, plansze

Metoda: rozmowa nauczająca, dyskusja

 

Czas: 2 godziny lekcyjne