SCENARIUSZ    MIĘDZYPRZEDMIOTOWEJ LEKCJI  OTWARTEJ

Prowadzące :

Anna Kosela-  nauczyciel doradca metodyczny w zakresie biologii

Barbara Galant – nauczyciel doradca metodyczny w zakresie historii i wiedzy                              o społeczeństwie

Temat lekcji: Choroby zakaźne w aspekcie historycznym

Miejsce zajęć : I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju

Cele:

– przedstawienie i charakterystyka chorób zakaźnych,

– kształcenie umiejętności lokowania w czasie i przestrzeni wydarzeń historycznych,

– rozwijanie umiejętności korelacji wiedzy interdyscyplinarnej,

– profilaktyka infekcji wirusowych i zakaźnych,

Treści:

– choroby zakaźne na przestrzeni dziejów,

– największe pandemie i epidemie w historii – ich przyczyny i skutki,

– wpływ warunków życia na rozwój wybranych jednostek chorobowych,

– aspekty polityczne a epidemie.

Przebieg zajęć:

  1. czynności organizacyjne,
  2. przypomnienie przyczyn i opis objawów wybranych epidemii i pandemii;
  3. identyfikacja największych epidemii i pandemii w starożytności i średniowieczu na podstawie teksów źródłowych ( Biblia – Stary Testament; Iliada – Homer, Dzieje- Herodot, Wojna peloponeska- Tukidydes, Prokop z Cezarei);
  4. choroby zakaźne w XVI- XX wieku i ich profilaktyka;
  5.  diagnozowanie chorób na podstawie opracowanych kart zadań,
  6. podsumowanie.

                                                          

 

Środki:

-prezentacja multimedialna,

– teksty źródłowe: Biblia – Stary Testament, Homer „ Iliada”, Tukidydes  „Wojna peloponeska”,

– fragment filmu pt. „ Shel Sock”,

– karty pracy dla uczniów.

Metody: dyskusja, praca z tekstem źródłowym i mapą, elementy wykładu;

Formy: praca w parach;

Czas: 45 minut

Podpisy prowadzących zajęcia:

 

 

 

 Karta pracy do his – biol

 

powrót