Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest  działanie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki w Busku – Zdroju
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki mgr Tomasz Galant
Adres  

al. Mickiewicza 13

Tel.

413783653

Fax.

413783653

e-mail

lobusko@poczta.onet.pl

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji mgr Anna Kosela

mgr Barbara Galant

mgr Katarzyna Tometczak – Morus

mgr Urszula Polak

mgr Jolanta Łukasik

 

Zakres działania: Edukacja Edukacja interdyscyplinarna w szkole ponadgimnazjalnej:

a)        polonistyczna  z elementami kultury antycznej;

b)       prawna;

c)        biologiczno – historyczna;

d)       matematyczno – społeczna;

e)        biologiczno – matematyczna;

Wychowanie i profilaktyka Profilaktyka prozdrowotna, kształcenie właściwych postaw obywatelskich i świadomości prawnej, dostrzeganie zagrożeń związanych z rozwojem nauki.
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia

(zajęcia pozalekcyjne)

Rozwijanie twórczego myślenia oraz  korelacji wiedzy interdyscyplinarnej.
Organizacja i zarządzanie Organizacja czasu pracy nauczycieli i uczniów, oraz prawidłowe zaplanowanie logistyczne przedsięwzięć.
Realizacja godzin dodatkowych wynikających

z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela

Inne obszary (określić jakie) Upowszechnianie aktualnych współcześnie wartości antycznych.
Temat działania: Lekcje międzyprzedmiotowe:

a)       Choroby zakaźne w aspekcie historycznym ;

b)       Matematyka w genetyce;

c)       Wykorzystanie statystyki do opisywania i interpretacji zjawisk społeczno – politycznych;

d)       Historyczny rozwój prawa rzymskiego;

e)       Liryka  grecka i etapy jej rozwoju;

f)        Z  podziwu dla Greków, ale łaciną spisane- Pieśni Horacego.

 

Cele działania:

– rozwijanie umiejętności korelacji wiedzy interdyscyplinarnej,

– rozwijanie umiejętności holistycznego postrzegania wiedzy,

– wymiana wiedzy między uczniami klas o różnych profilach,

– stworzenie forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli.

Opis działania: Lekcje międzyprzedmiotowe zostały zorganizowane przez pary nauczycieli I LO w Busku – Zdroju. Współpracowali nauczycieli  następujących przedmiotów: biologii, historia, matematyka, język polski, język łaciński i wiedza o kulturze, przyroda. Były to zajęcia otwarte, na które zaproszono dyrekcję szkoły i PODiDN oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu buskiego. Założeniem prowadzących było wykorzystanie podczas zajęć aktywizujących metod nauczania zmuszających uczniów do wykorzystania informacji różnych dziedzin wiedzy. Uczniowie wykazali duże zaangażowanie  i zainteresowanie innowacyjną formą prowadzonych zajęć.
Opis uzyskanych efektów:

  • uczniowie uzyskali świadomość możliwości wykorzystywania wiedzy interdyscyplinarnie,
  • upowszechnienie zachowań profilaktycznych,
  • udoskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
  • rozbudzenie zainteresowań i wymiana wiedzy między uczniami z klas o różnych profilach,
  • rozwinięcie współpracy między lokalnymi instytucjami,
  • podniesienie efektywności nauczania poprzez wymianę doświadczeń między nauczycielami.

 

Wnioski z realizacji: W związku z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli należy  zwiększyć ilość zajęć międzyprzedmiotowych, w tym lekcji otwartych.
Instytucje wspomagające realizację podjętych działań: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.
Uzasadnienie zgłoszenia: Przeprowadzone w nowatorskiej formie zajęcia wpłynęły na zwiększenie zaangażowania i zainteresowania uczniów, co warto upowszechniać. Dodatkowo możliwość wymiany doświadczeń wśród nauczycieli wpływa  na podniesienie jakości kształcenia.
Trudności w realizacji: Trudności stanowiła organizacja zajęć wynikająca z dużej liczby uczestników (połączenie uczniów dwóch klas o różnych profilach).
Wykaz załączników:

Scenariusze zajęć oraz karty pracy.