W dniu 18 października 2018 r., w ramach międzynarodowych obchodów Tygodnia Mediacji w naszym liceum odbyło się organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Busku – Zdroju, Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju oraz I LO, spotkanie promujące mediację wśród młodzieży.  Zaproszeni goście: Prezes Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju – sędzia Piotr Wilk, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju-  Jolanta Czyrmny, asp. Tomasz Piwowarski  – Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, asp. szt. Piotr Piórczyk- specjalista Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju oraz Barbara Galant- nauczyciel historii I LO i mediator, zapoznali licealistów z ideą mediacji, jej zasadami oraz procedurą. Prelegenci  przedstawili praktykę mediacji stosowaną w polskim systemie prawnym i zwrócili uwagę na zalety tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

Tematyka spotkania dotyczyła również mediacji rówieśniczej oraz szkolnej. Młodzież usłyszała też o funkcjonujących Szkolnych Centrów Mediacji.   

Dowiedzieliśmy się, że mediacja jest postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem. Podstawowymi zaś zasadami mediacji są:

  • Dobrowolność – do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie. Nikt nie może ich do tej decyzji przymusić. Całkowita dobrowolność udziału, wyboru kwestii, które strony podejmą się omawiać oraz rozwiązań, które uzgodnią, wpływa na zwiększenie ich odpowiedzialności za proces mediacji oraz na wywiązanie się z podjętych decyzji. Strony dobrowolnie mogą wybrać również osobę mediatora.
  • Bezstronność mediatora – mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się w pomoc obu stronom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań. Nie wskazuje też winnego.
  • Neutralność – mediator nie narzuca żadnych rozwiązań. Akceptuje wszystkie, które strony wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie.
  • Samodzielność w podejmowaniu decyzji – mediator nie podejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachęca do przejęcia sprawy w swoje ręce.
  • Poufność – mediacja jest procesem całkowicie poufnym. Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.

Zadaniem mediatora jest dbałość o to, aby wszystkie decyzje zostały oparte na zgodzie samych zainteresowanych oraz ich świadomości co do dostępnych możliwości postępowania .

Mediator dba, aby każda ze stron była traktowana z szacunkiem i życzliwością.

Mediator poprzez zarządzanie komunikacją, dba o przestrzeganie reguł mediacji, o porządek omawianych zagadnień, tworzy warunki, w których strony będą mogły przyjrzeć się swojej sytuacji i potrzebom, rozważyć możliwe rozwiązania i dokonać ważnych dla siebie wyborów.